Zaproszenie na spotkania konsultacyjne

Tuchów, 20 października 2022 roku

Pogórzańskie Stowarzyszenie Dunajec-Biała
Chopina 10 33-170 Tuchów
Browarki 7 32-840 Zakliczyn

Szanowni Państwo
Członkowie Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju i LGD Dunajec Biała,
Przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkańcy i przedsiębiorcy gmin: Ciężkowice, Gromnik, Pleśna, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Tuchów, Wojnicz, Zakliczyn.

Szanowni Państwo,
Za nami pierwsze spotkania konsultacyjne towarzyszące opracowaniu nowej Lokalnej Strategii Działania dla LGD Pogórzańskie Stowarzyszenie Dunajec-Biała. Jak Państwo pamiętacie spotykaliśmy się w ostatniej dekadzie czerwca br. i rozmawialiśmy o tym co łączy gminy tworzące LGD Pogórzańskie Stowarzyszenie Dunajec-Biała, a także jakie są nasze potencjały, a jakie bariery, które utrudniają nasz wspólny rozwój.

Zapowiadaliśmy wtedy kolejne spotkania na przełomie sierpnia i września. Niestety opóźnienia prac nad dokumentacją konkursową sprawiły, że nasze spotkania – nie mając jeszcze precyzyjnego regulaminu konkursu i wytycznych do opracowania nowej LSR – musieliśmy nieco przełożyć.

W tej chwili mamy już podstawową wiedzę jak będzie wyglądał nowy okres programowania w kontekście instrumentów terytorialnych wdrażanych w logice Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – Leader. Stąd zaplanowaliśmy serię spotkań, w trakcie których chcielibyśmy zebrać informacje o tym jakie są Państwa potrzeby projektowe. Żeby dobrze i adekwatnie do Państwa potrzeb zaplanować strategię i jej budżet potrzebujemy wiedzieć jakie projekty chcecie – jako samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje kultury czy przedsiębiorcy – realizować w ramach LSR, a także jakich projektów oczekujecie – jako mieszkańcy obszaru – które powinny zostać przygotowane przez inne instytucje. Tematyka projektów, wokół których skupiać się będzie nasza strategia (a zatem także zapowiadane spotkania) koncentrować się będą wokół:

 • poprawy dostępu do infrastruktury publicznej;
 • usług społecznych dla lokalnych społeczności;
 • rozwoju przedsiębiorczości, lokalnych rynków pracy oraz zwiększania aktywności gospodarczej;
 • rozwoju oferty turystycznej i spędzania czasu wolnego;
 • rozwoju infrastruktury kultury.

Ponadto w trakcie spotkań będziemy chcieli zapoznać Państwa z ogólnymi założeniami nowo przygotowywanych Lokalnych Strategii Rozwoju, w tym m.in.:

 • celami jakie winny być wdrażane z wykorzystaniem Lokalnych Strategii Rozwoju;
 • możliwymi w trakcie ich wdrażania działaniami, zadaniami oraz ich hierarchizacją,
 • wskaźnikami jakie powinniśmy osiągać wdrażając LSR na poziomie celów oraz rezultatów;
 • procedurami wyboru operacji oraz procedurami realizacji poszczególnych operacji;
 • założeniami, jakie towarzyszyć nam będą przy konstruowaniu budżetu LSR, a także jej monitoringiem i ewaluacją;
 • porozmawiamy także o podstawowych kwestiach dotyczących zarządzania strategicznego.

Spotkania konsultacyjne odbędą się w czwartek i piątek 3 oraz 4 listopada br. we wszystkich gminach tworzących nasza Lokalna Grupę Działania. Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowy harmonogram spotkań wraz z miejscem spotkania, jego datą i godziną.

Oczywiście jeżeli data i godzina spotkania w Państwa gminie nie będzie Państwu odpowiadać – zapraszamy na spotkania w pozostałych gminach w dogodnym dla Państwa terminie.

Licząc na Pańską obecność, pozostajemy z wyrazami szacunku,
Janusz Kowalski
Janusz Jarząb

w imieniu Zarządu
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała

Harmonogram spotkań

TematMiejsce, data i godzina

Wojnicz

3.11.2022, czwartek, godz. 9.00

Dom Grodzki w Wojniczu
ul. Długa 82, 32-830 Wojnicz

Pleśna

3.11.2022, czwartek, godz. 9.00

Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny RELAKS w Łowczówku, 33-171 Łowczówek 63

Ryglice

3.11.2022, czwartek, godz. 13.00

Spichlerz Dworski w Ryglicach, ul. Tarnowska 25, 33-160 Ryglice

Gromnik

3.11.2022, czwartek, godz. 13.00

Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku,
ul. Jana Pawła II 11, 33-180 Gromnik

Szerzyny

3.11.2022, czwartek, godz. 17.00

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach, Szerzyny 159, 38-246 Szerzyny

Zakliczyn

3.11.2022, czwartek, godz. 17.00

Ratusz  – Sala im. Spytka Jordana
ul. Rynek 1, 32-840 Zakliczyn

Ciężkowice

4.11.2022, piątek, godz. 10.00

Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny
i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach
ul.  3-go Maja 34, 33-190 Ciężkowice

 

Rzepiennik Strzyżewski

4.11.2022, piątek, godz. 14.00

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim,  Rzepiennik Strzyżewski
33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400

Tuchów

4.11.2022, piątek, godz. 14.00

Dom Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10

 

Rozwiniecie zakresów tematycznych, będących przedmiotem konsultacji:

 1. Poprawa dostępu do infrastruktury publicznej (przestrzeń publiczna i mała architektura).
  Poprawa dostępu do infrastruktury publicznej podejmując działania zmierzające do zniwelowania różnic rozwojowych miasto-wieś w obszarze infrastruktury społecznej i zdrowotnej oraz turystyczno-rekreacyjnej.
 1. Usługi społeczne dla lokalnych społeczności (wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dzieci i młodzież, osoby starsze – EFS)
  Tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, Usługi w zakresie zapewnienia opieki osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym ze względu na wiek oraz/lub usługi w zakresie wsparcia opiekunów nieformalnych, Usługi w zakresie rozwoju mieszkalnictwa chronionego, wspomaganego i innych rodzajów mieszkań z usługami, Usługi domowej opieki długoterminowej zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w tym wykorzystanie modelu DDOM.
 1. Rozwój przedsiębiorczości, lokalnych rynków pracy oraz zwiększanie aktywności gospodarczej
  Poprzez tworzenie sprzyjających warunków do dywersyfikacji gospodarki, w tym biogospodarki, oraz tworzenia i utrzymania miejsc pracy poprzez rozwijanie i upowszechnianie narzędzi skutecznego zapobiegania ryzyku i kryzysom oraz zwiększania odporności i radzenia sobie z nimi przez podmioty gospodarcze, a także wzrost liczby aktywnych małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych i rybackich, wdrażających innowacje i charakteryzujących się wyższą niż dotychczas efektywnością i dochodowością.
 1. Rozwój oferty turystycznej i spędzania czasu wolnego
  Rozwój oferty turystycznej i spędzania czasu wolnego: budowa, odnowa i rozwój szlaków turystycznych, oraz tworzenie produktów turystycznych, które przyczynią się do dywersyfikacji i ukierunkowania strumienia ruchu turystycznego w regionie (w szczególności turystyczne szlaki tematyczne i produkty turystyczne odwołujące się do walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych czy kulturowych, np. szlaki miejskie, górskie, trasy rowerowe, biegowe, wodne, narciarskie [biegowe i zjazdowe] wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą); budowa, rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnych obiektów turystycznych oraz stref aktywności takich jak, np. tężnie, punkty widokowe, kąpieliska, baseny korzystające ze źródeł geotermalnych, wód leczniczych i mineralnych, siłownie na wolnym powietrzu, skateparki, tory pumptrackowe; budowa, przebudowa i rozwój infrastruktury turystycznej przy zbiornikach wodnych i ciekach naturalnych.
 1. Rozwój infrastruktury kultury
  Rozwój kultury i dziedzictwa kulturowego, przy wykorzystaniu zasobów infrastruktury turystycznej i usługowej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw agroturystycznych i ekoturystycznych, w kontekście realizowania publicznej misji w zakresie kształtowania świadomości obywatelskiej o rolnictwie, gospodarce rolno-spożywczej oraz dziedzictwie kulturowym polskiej wsi i obszarów rybackich.
  Rozwój infrastruktury kultury: budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kultury, m.in. domów kultury, bibliotek (mediatek), muzeów, w tym wyposażenie w nowe technologie wzmacniające ofertę kulturalną oraz zapewnienie warunków technicznych i programowych w zakresie dostępności, m.in. dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów i rodzin z małymi dziećmi.
Translator »
Skip to content