Kolejne spotkania konsultacyjne za Nami

3 i 4 listopada  Pogórzańskie Stowarzyszenie Dunajec-Biała w III etapie przygotowania i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju przeprowadziło 9 spotkań konsultacyjnych w gminach: Ciężkowice, Gromnik, Pleśna, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Tuchów, Wojnicz, Zakliczyn, a 9 listopada odbyło się spotkanie zespołu planowania strategicznego. Na spotkaniach omawiane były instrumenty terytorialne w logice Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – Leader. Konsultowane były potrzeby realizacji przedsięwzięć, propozycje ewentualnych, zgłaszanych, a zatem planowanych projektów i w tym kontekście odniesienia do strategii i obszarów tematycznych LSR. Miedzy innymi koncentrujących się wokół  wybranych zakresów tematycznych.
  • poprawy dostępu do infrastruktury publicznej;
  • usług społecznych dla lokalnych społeczności;
  • rozwoju przedsiębiorczości, lokalnych rynków pracy oraz zwiększania aktywności gospodarczej;
  • rozwoju oferty turystycznej i spędzania czasu wolnego;
  • rozwoju infrastruktury kultury.
W trakcie spotkań omawiano i konsultowano ogólne założenia opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym m.in.:
  • cele jakie winny być przyjęte w Lokalnej Strategii Rozwoju;
  • wskaźniki jakie powinny by osiągnięte przy wdrażaniu LSR
  • kryteria i procedury
  • możliwymi w trakcie ich wdrażania LSR przedsięwzięciami, działaniami, zadaniami oraz ich hierarchizacja,
  • założenia jakie towarzyszyć będą przy konstruowaniu budżetu LSR, a także jej monitoringu i ewaluacji;
W dniach 26 października do 15 listopada na stronach internetowych i profilach społecznościowych dostępna była  ankieta dotyczącą obszarów tematycznych LSR i w tym kontekście zgłaszania pomysłów na projekty, lub planowanych projektów w przyszłej perspektywie. Zgromadzony i opracowany materiał ze spotkań  konsultacyjnych  posłuży do kolejnych etapów procesu tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Pogórzańskiego  Stowarzyszenia Dunajec- Biała. O kolejnych etapach i spotkaniach będziemy Państwa informować. Jesteśmy otwarci na spotkania indywidualne również konsultacje telefoniczne on-line. Zapraszamy. Zapraszamy do naszych siedzib w Tuchowie przy ul. Chopina 10 tel. 14 652 44 04,  w Zakliczynie, Browarki 7, tel. 14 666 41 31 Prezes Zarządu Janusz Kowalski  
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary Wiejskie”
Skip to content