Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała

Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała zwołuję na dzień
31 marca (piątek) 2023 r. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała, które odbędzie się w Domu Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów o godz. 16:00.

Porządek Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała za okres minionego roku sprawozdawczego i podjęcie stosownej uchwały.
 6. Sprawozdanie pokontrolne Komisji Rewizyjnej i podjęcie stosownej uchwały.
 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022 i podjęcie stosownej uchwały.
 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej oraz podjęcie stosownych uchwał.
 9. Wprowadzenie zmian do Statutu.
 10. Wybór Komisji Skrutacyjnej i podjęcie stosownej uchwały.
 11. Ustalenie formy głosowania.
 12. Wybór uzupełniający Członków Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała i podjęcie stosownych uchwał.
 13. Wybór członków Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia.
 14. Informacja o przygotowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju.
 15. Wnioski i interpelacje.
 16. Sprawy bieżące.
 17. Zakończenie zebrania.

 

Podczas  Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków prosimy o uregulowanie składki członkowskiej za rok 2023.
Informuję, że zgodnie z art. 14 Statutu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała nieuiszczenie opłaty jest podstawą do utraty członkostwa.

Uprzejmie proszę o niezawodne przybycie na Walne Zebranie Członków z uwagi na ważny status podejmowanych uchwał.

Janusz Kowalski
Prezes Zarządu
Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała

Translator »
Skip to content