Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

1. Nazwa podmiotu
Pogórzańskie Stowarzyszenie Dunajec-Biała zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pogorzanskie.pl

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: kwiecień 2022 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-06-26 r.

Dane kontaktowe
Osoba do kontaktu: Jarosław Makowiec
E-mail: jmakowiec@pogorzanskie.pl
Telefon: 501 276 126

3. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie niektóre publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
  1. wersję kontrastową,
  2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  3. wyróżnienie odnośników,
  4. wersję w skali szarości, tryb negatywu.
  5. zwiększenie czytelności czcionki
  6. zatrzymanie animacji
  7. wyłaczenie obrazów
  8. powiększony kursor
  9. podpowiedzi
  10. maska do czytania
  11. przewodnik do czytania

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

5. Data sporządzenia deklaracji dostępności oraz metoda przygotowania
• Deklarację sporządzono dnia: 2024-06-04
• Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-07-01

6. Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jarosław Makowiec, adres poczty elektronicznej jmakowiec@pogorzanskie.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

7. Dodatkowe informacje

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.

TAB (idź do przodu),
Shift+TAB (idź do tyłu),
Enter (wybierz),
Esc (wyjdź/zamknij),
Spacja (oznacz/rozwiń w np. pola rozwijane, listy rozwijane)
strzałki „góra” i „dół” (przechodzenie po elementach listy rozwijanej),

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.

Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
Zdjęcia i grafiki w serwisie w większości mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Dostępność architektoniczna

Biuro: Tuchów

 • przy budynku na parkingu po lewej stronie przed wejściem znajduje się oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością
 • wejście główne znajduje się na poziomie chodnika
 • drzwi wejściowe otwierane są ręcznie na zewnątrz
 • punkt informacyjny znajduje się na parterze po lewej stronie
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze po prawej stronie
 • w budynku znajduje się winda z przyciskami Braille’a (wejście BIBLIOTEKA)
 • tablica z wykazem i lokalizacją poszczególnych pomieszczeń znajduje się na parterze oraz na piętrze

Biuro Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała

 • biuro znajduje się na 1 piętrze
 • w biurze zainstalowana jest pętla indukcyjna

Przed budynkiem znajduje się zewnętrzna tablica informacyjna. Ponadto wewnątrz budynku znajdują się tablice informacyjne wraz z numerami pokoi zajmowanych przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Dunajec-Biała. Na poziomie parteru znajduje się portiernia, którym pracownicy udzielają informacji nt. rozkładu pomieszczeń w budynku. Informacja głosowa znajduje się również przy opisie dostępności architektonicznej budynków

Stowarzyszenie zapewnia wstęp do budynków osobom korzystającym z psa asystującego.

W przypadku ogłoszenia ewakuacji w budynkach uruchamiane są, w zależności od lokalizacji, Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO), sygnalizacja dźwiękowa lub alarmowa. W pozostałych lokalizacjach w celu sygnalizacji alarmu wykorzystywane są tuby nagłaśniające i komunikaty głosowe.

Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami opiera się na wsparciu udzielanym przez osoby funkcyjne wyznaczone do ewakuacji .

W budynku znajdują się dodatkowo krzesła do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

Skip to content