Plan włączenia społecznego

Plan włączenia społecznego

Celem planu całego procesu przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju jest włączenie społeczności lokalnej obszaru Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała”, tj. gmin: Ciężkowice, Gromnik, Pleśna, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Tuchów, Wojnicz, Zakliczyn w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Zaangażowana w proces przygotowawczy społeczność lokalna będzie aktywnie uczestniczyć w wypracowaniu diagnozy oraz rozwiązań dostosowanych do jej oczekiwań. Efektem będą proponowane przez nią rozwiązania, które pozwolą, na ich wdrażanie przy pełnej aktywności i zaangażowaniu społeczności lokalnej. W procesie włączania społeczności w przygotowanie LSR wzmocnione zostaną więzi i dobre relacje między stowarzyszeniem a społecznością gmin wchodzących w obszar LGD. W skład obszaru nowoutworzonego Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec- Biała wchodzą gminy dwóch LGD Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju i LGD Dunajec-Biała zatem społeczność tych gmin była już aktywizowana przy poprzedniej i obecnej perspektywie i jest rozpoznana pod kątem jej aktywności w różnych grupach społecznych i przestrzeniach społeczno- gospodarczych. Planowane jest włączenie do prac w przygotowanie LSR grup społecznych: dzieci, młodzież, seniorzy, kobiety, niepełnosprawni, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, przedsiębiorcy, bezrobotni, ludzie młodzi (do 25 roku życia), rolnicy, gminy i ich jednostki organizacyjne, osoby napływowe.
Do przygotowania i budowy strategii przyjęte będą różnorodne metody pracy w tym zespołowej, współpracy ze społecznością lokalną w tym spotkań konsultacyjnych. Budowa strategii przebiegać etapowo: 1. Utworzenie zespołu planowania;
2. Partycypacyjna diagnoza czyli definiowanie potrzeb i problemów oraz potencjału obszaru ( przeprowadzenie 10 spotkań konsultacyjnych oraz badań ankietowych wśród społeczności lokalnej)
3. Określenie celów, rezultatów i ustalenie ich hierarchii, wskazanie działań i form realizacji, sformułowanie wskaźników realizacji LSR (przeprowadzenie 9 spotkań konsultacyjnych wśród społeczności lokalnej, konsultacje podczas dyżurów, )
4. Określenie: grup docelowych, komunikacji i monitoringu oraz zaplanowanie budżetu. ( przeprowadzenie 2 spotkań konsultacyjnych równocześnie finalizujących zapisy do poszczególnych rozdziałów w LSR.
5. Opracowanie dokumentu LSR.

W ramach pierwszego etapu utworzony zostanie kilkuosobowy zespół reprezentujący sektory: publiczny, społeczny, gospodarcze w tym członkowie stowarzyszenia z gmin objętych LSR, wsparty ekspertem zewnętrznym. Zespół odgrywać będzie jedną z kluczowych ról na każdym etapie prac związanych z budową strategii. Będzie odpowiedzialny za analizę, przyjęcie lub odrzucenie wniosków z konsultacji. Tworzenie LSR ukierunkowane będzie na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER, w tym: – innowacyjność – poprzez włączenie społeczności lokalnych w proces wdrażania rozwiązań innowacyjnych oraz kierowania nimi, w tym wprowadzanie innowacji społecznych; – cyfryzację – poprzez rozwój kompetencji i zdolności cyfrowych m.in.. przy pomocy dostępnych narzędzi cyfrowych oraz popularyzację koncepcji Smart Villages; – środowisko i klimat – poprzez analizę rozwiązań oraz wdrożenie mechanizmów wpływających na rozwój gospodarki ekologicznej i rozwój energii naturalnej w tym przeciwdziałanie zmianom klimatycznym; – zmiany demograficzne – poprzez włączenie osób młodych do 25 roku życia, seniorów oraz kobiet w zarządzanie rozwojem oraz przyjęcie rozwiązań w zakresie wzmacniania kapitału społecznego oraz równoważenia struktury grup społecznych; – partnerstwo w realizacji LSR – poprzez włączenie przedstawicieli partnerów społecznych, gospodarczych i publicznych w proces kierowania rozwojem ponadto wzmacnianie edukacji liderów życia publicznego i społecznego, prowadzące do realizacji projektów i przedsięwzięć.
Drugi etap poświęcony będzie partycypacyjnej diagnozie czyli zdefiniowanie potrzeb i problemów oraz potencjału obszaru ( w tym celu przeprowadzonych będzie 10 spotkań konsultacyjnych oraz badania ankietowe wśród społeczności lokalnej). Partycypacyjna diagnoza uwzględniać będzie udział w pracach przedstawicieli zróżnicowanych interesów lokalnych z każdej gminy obszaru LGD. W ramach tego etapu zgodnie z harmonogramem przeprowadzonych będzie 10 spotkań konsultacyjnych ze społecznością lokalną w 9 gminach obszaru LGD oraz 1 w siedzibie stowarzyszenia. Podczas spotkań omówione zostaną: charakterystyka obszaru gminy w kontekście całego obszaru LGD, zinwentaryzowanie i zdefiniowanie: potencjału, atutów i barier w kontekście analizy mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń oraz analizy potrzeb rozwojowych w odniesieniu do: partnerstwa i partycypacji społecznej, innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, demografii, gospodarki, kultury i turystyki oraz kapitału społecznego. Również w ramach tego etapu wśród mieszkańców obszaru LGD przeprowadzone zostanie badanie ankietowe dotyczące: potencjału obszaru, atutów i barier w kontekście mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Badanie ankietowe dotyczyć będzie też potrzeb rozwojowych i kierunków działań w tym zakresie w odniesieniu do cech podejścia LEADER w kontekście innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych, partnerstwa w realizacji LSR. Badanie ankietowe prowadzone będzie za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia, portalu społecznościowego, a także przy pomocy mailingu. Ankiety będzie można również złożyć w siedzibie stowarzyszenia w Tuchowie i Zakliczynie, lub przesłać pocztą. Ponadto w wyznaczonych dniach miesiąca czynne będą 2 punkty konsultacyjne dla mieszkańców oraz codzienny dostęp telefoniczny do siedziby LGD oraz filii. Działaniami w ramach tego etapu objęci będą mieszkańcy oraz organizacje społeczne, instytucje edukacyjne, kulturalne. Działania w ramach tego etapu pozwolą na zdiagnozowanie obszaru w zakresie potencjału, atutów, barier, potrzeb, której efektem będzie opracowana analiza SWOT.
W trzecim etapie przygotowania LSR określne zostaną cele, rezultaty wraz z ustaleniem ich hierarchii. Wskazane zostaną działania i formy realizacji, sformułowane będą wskaźniki realizacji LSR. W ramach tego etapu przeprowadzonych będzie 9 spotkań konsultacyjnych w formie warsztatowej wśród społeczności lokalnej 9 gmin obszaru LGD, oraz konsultacje podczas dyżurów w 2 punktach konsultacyjnych (konsultacje osobiste, telefoniczne oraz przy pomocy komunikacji internetowej). Podczas spotkań konsultacyjnych przedstawione będą informacje zebrane na pierwszych spotkaniach oraz z badań ankietowych w tym SWOT. To będzie stanowić materiał do przeprowadzenie przedmiotowego spotkania. Ponadto opracowany będzie arkusz propozycji działań i przedsięwzięć, który mieszkańcy obszaru będą mogli składać podczas spotkań, dyżurów oraz pocztą elektroniczną. Zgromadzony i opracowany materiał ze spotkań warsztatowych, konsultacji i Arkuszów propozycji posłuży do kolejnych etapów procesu tworzenia LSR.

W czwartym etapie przygotowania LSR na podstawie zgromadzonych materiałów z przeprowadzonych etapów określne zostaną grupy docelowe ponadto zaplanowany budżet do działań i przedsięwzięć. Określony też zostanie sposób i forma komunikacji, monitoringu oraz administracji w realizacji LSR. W tym celu zostaną przeprowadzenie 2 spotkania konsultacyjne równocześnie finalizujących zapisy do poszczególnych rozdziałów w LSR.
Piąty etap obejmie opracowanie dokumentu Lokalnej Strategii Rozwoju. Lokalna Strategia Rozwoju w formie dokumentu będzie opracowana zgodnie z wytycznymi. Projekt dokumentu zostanie poddany końcowej konsultacji na spotkaniu członków LGD oraz przyjęty na Walnym Zebraniu członków Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec Biała.
Pomiędzy poszczególnymi etapami odbędą się spotkania zespołu planowania, który przy wsparciu eksperta zewnętrznego, przeprowadzi analizę zgromadzonych materiałów ze spotkań konsultacyjnych, ankiet, dyżurów konsultacyjnych, arkuszy, informacji ze spotkań indywidualnych oraz przy pomocy komunikacji internetowej. Ponadto zespół opracuje materiały z części tematycznej danego etapu przygotowywania LSR, tak aby ten materiał móc wykorzystywać i na nim bazować w kolejnym etapie przygotowania LSR. Zakłada się że spotkania zespołu planowania mogą odbywać się również on-line.
Przygotowany harmonogram spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, dyżurów konsultacyjnych, badań ankietowych, arkusza propozycji oraz wszelkie informacje o działaniach podjętych przy procesie przygotowania LSR zostanie ogłoszony na stronach internetowych stowarzyszenia www.pogorzanskie.pl, stronach gmin www.tuchow.pl, www.ryglice.pl, www.gromnik.pl, www.rzepiennik.pl, www.szerzyny.pl, www.wojnicz.pl, www.zakliczyn.pl, www.plesna.pl, www.ciezkowice.pl, plakatach informacyjnych oraz portalu społecznościowym. Ponadto informacja o spotkaniach będzie rozpropagowana również na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych na terenie gmin wchodzących w skład LGD, tablicach ogłoszeń urzędów gmin wchodzących w skład LGD oraz w lokalnej prasie i będzie zawierała wszystkie niezbędne informacje wraz z dokumentami np. ankiety, arkusze. Zakłada się, że w procesie przygotowania LSR ze społecznością lokalną użyta zostanie komunikacja internetowa a w przypadku epidemii komunikacja internetowa i warsztaty prowadzone on-line.
Na każdym etapie i przy każdej formie i metodzie: spotkaniach konsultacyjnych, dyżurach konsultacyjnych, spotkaniach konsultacyjnych podsumowujących, badaniach ankietowych, arkuszach propozycji, przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju w jej tworzeniu uczestniczyć będą przedstawiciele sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego w każdej z gmin obszaru Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała. Wszystkie zgłaszane i proponowane przez mieszkańców kierunki, zagadnienia i działania do LSR będą konsultowane na spotkaniach oraz poprzez portal społecznościowy w tym spotkania i konsultacje indywidualne. Wszystkie zgłaszane i proponowane przez mieszkańców kierunki, zagadnienia i działania w ramach LSR będą opracowywane z udziałem mieszkańców.

Wdrażanie opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność lokalną odbywać się będzie poprzez współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaru Wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Zakłada się ponadto realizację projektów przyczyniających się do osiągnięcia celów LSR, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Małopolska Przyszłości.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B), współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR.

Translator »
Skip to content